ישויות סימון ויישויות תו בינלאומיות

ישויות סימון ויישויות תו בינלאומיות

כמו מה זה נראהקוד מספריקוד אלפא
! !
" " "
# #
$ $
% %
& & &
' '
( (
) )
* *
+ +
, ,
- -
. .
/ /
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
: :
; ;
< < <
= =
> > >
? ?
@ @
א א
ב ב
ג ג
ד ד
ה ה
ו ו
ז ז
ח ח
אני אני
ג ג
ק ק
ל ל
M M
נ נ
O O
ע ע
ש ש
ר ר
ס ס
ט ט
U U
V V
W W
איקס איקס
י י
ז ז
[ [
\ \
] ]
^ ^
_ _
` `
א א
ב ב
ג ג
ד ד
ה ה
ו ו
ז ז
ח ח
אני אני
j j
k k
l l
M M
n n
o o
ע ע
ש ש
r r
s s
t t
u u
v v
w w
איקס איקס
y y
ז ז
{
}
~ ~
– –
— —
Œ Œ Œ
œ œ œ
Š Š Š
š š š
Ÿ Ÿ Ÿ
ˆ ˆ ˆ
˜ ˜ ˜

הוראות וידאו: וובינר - רטר בנעלי בית - מעודכן לתשע"ח (יוני 2021).